Aircon Siam

วิธีการชำระเงิน

เจ้าของบัญชีต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเต็ม ตามยอดการชำระเงินของรายการสั่งซื้อสินค้า โดยรวมค่าธรรมเนียมในการโอน และค่าบริการในการขนส่ง ตามที่ตกลงกันไว้

บัญชีสำหรับบริษัท

ธนาคาร เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ 431-0-40671-2 ออมทรัพย์ บจก.สิทธิโชติแอร์

การแจ้งชำระเงิน

หลังจากที่ลูกค้าทำการโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินของคุณเข้ามายังบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.30 น. – 17.30 น. วันจันทร์ - วันเสาร์ ของการทำงานปกติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดการโอนเงินของลูกค้า ทั้งนี้การตรวจสอบยอดเงินของบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาตรวจสอบอย่างน้อย 30 นาที (ถ้าหากคุณไม่ได้ทำการแจ้งการโอนเงินเข้ามา ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้)

ช่องทางการแจ้งชำระเงิน

ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินได้หลายช่องทาง โดยทางบริษัทแนะนำให้แจ้งชำระเงินผ่านทางช่องทางที่ส่งข้อความและรูปภาพได้ เช่นทาง Line / Facebook หรือทาง Email
เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดระบุข้อมูลแจ้งชำระเงินดังนี้
  1. ชื่อผู้โอน:
  2. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:
  3. จำนวนเงินที่โอน:
  4. วัน และ เวลา ที่โอน:
  5. แนบหลักฐานการโอนเงิน (ถ้ามี):
เมื่อทางบริษัทตรวจสอบการชำระเงินสมบูรณ์แล้ว
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และดำเนินการจัดส่งสินค้าในขั้นต่อไป
สอบถามข้อมูลสินค้า
ตะกร้าสินค้า